Rosenstolz | Video | TV-Auftritt "Goldene Stimmgabel 2003"